Kontakt i dojazd

Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń: (22) 403 20 20

QualityDot Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000339430, kapitał zakładowy opłacony w całości 50.000,00 zł.

QualityDot posiada wymagane uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów, co uprawnia Spółkę do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź.zm.).